Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

spoločnosti Gynex-Chemalex s.r.o 

Gynex-Chemalex s.r.o, so sídlom Na lánoch 10, 821 01 Bratislava, Prevádzka: Lehnice-Kolónia 645, 930 37 Lehnice

Tel./fax.: 00421 31 558 658 0, 00421 31 553 0298-9,  e-mail: gynex(@)gynex.sk IČO: 53 456 432, IČ pre DPH: SK 21 2139 7949, Zapísané: Okr.súd Bratislava I, č.: 7051/B,

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Tieto VOP sú nedeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv uzatváraných medzi predávajúcim a tretími osobami. V prípade rozporu ustanovení týchto VOP a dojednaní uvedených v kúpnej zmluve, ktorej sú súčasťou, majú prednosť ustanovenia uvedené v kúpnej zmluve.

Kupujúcim môžu byť fyzické osoby ako aj právnické osoby.

Predávajúci je prevádzkovateľom webovej stránky www.gynex.sk ako systému elektronického obchodovania prostredníctvom internetovej komunikácie ( ďalej len ,, internetový obchod ,, ).

Na obchodné vzťahy ( ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré z neho môžu vyplynúť ) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Na obchodné vzťahy ( ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré z neho môžu vyplynúť ) s právnickými osobami alebo fyzickými osobami - podnikateľmi sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.

Kupujúcim je každá osoba ( fyzická alebo právnická ), ktorá odoslala elektronickú objednávku prostredníctvom internetového obchodu.

 Elektronickou objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný elektronický formulár spracovaný systémom obchodu ( resp. email odoslaný na e-mailovú adresu predávajúceho s náležitosťami predmetného formulára.

Objednávkový formulár obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru ( z aktuálnej ponuky predávajúceho zverejnenej na webovej stránke - v internetovom obchode a cenu tohto tovaru.

Tovarom sa rozumejú produkty / výrobky nachádzajúce sa v aktuálnej ponuke internetového obchodu

Článok II.

Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy, Custom objednávka

 Kupujúci svojou objednávkou zaslanou predávajúcemu prejaví záujem o kúpu určitého tovaru za predpokladu, že kupujúci vyplnil správne a úplne všetky potrebné údaje uvedené v objednávke prostredníctvom internetového obchodu.

V objednávke kupujúceho musí byť vždy uvedené:

 • fakturačné údaje kupujúceho (názov, sídlo/ miesto podnikania, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH, zápis v príslušnom registri),
 • emailovú adresu kupujúceho,
 • kto za kupujúceho vyplnil objednávku s uvedením mena a priezviska a kontaktných údajov,
 • požadovaný druh tovaru a požadované množstvo tovaru.

K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia správne a úplne vyplnenej elektronickej objednávky elektronickou formou, t.j. e-mailom zaslaným predávajúcim ( ďalej len ,, akceptácia ,,).

Custom objednávka je osobitná objednávka kupujúceho prostredníctvom internetového obchodu, ktorou si kupujúci objednáva vybraný tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, alebo tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený prípadne upravený osobitne pre konkrétnu osobu podľa špecifikácie kupujúceho uvedenej v objednávke tovaru. Custom objednávku po akceptácii predávajúcim nie je možné dodatočne meniť. Predávajúci si vyhradzuje právo zrealizovať Custom objednávku až po úhrade kúpnej ceny v plnej výške na účet predávajúceho. V prípade Custom objednávky začína plynúť lehota na dodanie tovaru po tom ako došlo k akceptácii Custom objednávky predávajúcim a zároveň bola uhradená kúpna cena Custom objednávky v plnej výške na účet predávajúceho.

 Článok III.

Kúpna cena tovarov je uvedená v internetovom obchode. Všetky ceny sú zmluvné.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci predáva tovar v internetovom obchode za odplatu a v prípade objednávky sa kupujúci zaväzuje uhradiť dohodnutú kúpnu cenu tovaru.

V internetovom obchode sú uvedené aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod. .

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po časovo určenú dobu.

Všetky ceny tovarov v internetovom obchode sú uvedené v mene Euro.

Kúpna cena je splatná bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho pred dodaním tovaru s využitím platobných možností uvedených v internetovom obchode alebo na dobierku.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny za dodaný tovar a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom dodania tovaru kupujúcemu.

 V prípade platieb zo zahraničia znáša kupujúci všetky bankové poplatky mimo územia SR.

Článok IV.

Dodacie podmienky

Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu. Tovar, ktorý je na sklade bude obvykle predávajúcim expedovaný v pracovné dni do 24 hodín od akceptácie objednávky. Pri tovaroch, ktoré predávajúci nemá v čase akceptácie objednávky na sklade bude dodacia lehota spravidla do 7 pracovných dní. V prípade dlhšej dodacej lehoty bude predávajúci kupujúceho informovať o predpokladanej dodacej lehote telefonicky alebo mailom nasledujúci pracovný deň po akceptácii objednávky kupujúceho.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar určený podľa druhu, kvality a v množstve, tak ako je uvedené v kúpnej zmluve uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim, za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve a podľa týchto VOP spolu s písomným rovnopisom týchto VOP a so všetkými dokladmi potrebnými k prevádzke a užívaniu tovaru v štátnom jazyku, ďalej daňové doklady vzťahujúce sa k tovaru.

V prípade, že nebude tovar dodaný kupujúcemu dodaný s písomným rovnopisom týchto VOP, je kupujúci povinný písomne oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu v lehote najneskôr do troch dní odo dňa prevzatia tovaru, v opačnom prípade sa predpokladá, že povinnosť predávajúceho dodať písomný rovnopis týchto VOP bola splanená.

 Predávajúci vybavuje všetky prijaté objednávky internetového obchodu v poradí, v akom sú mu doručované. Základná dodacia lehota na objednaný tovar je 10 dní odo dňa akceptácie elektronickej objednávky predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo informovať kupujúceho o predĺženej dodacej lehote v prípade vybraných tovarov najneskôr pred akceptáciou objednávky prostredníctvom e-mailu.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť lehoty dodania tovaru v prípade dodatočných požiadaviek kupujúceho, ak tieto budú akceptované zo strany predávajúceho.

Ak predávajúci nemôže objednaný tovar kupujúcemu dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a najneskôr do 14 dní vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar alebo preddavok, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v internetovej objednávke ako miesto dodania tovaru.

Dodanie tovaru je uskutočnené odovzdaním tovaru kupujúcemu ( alebo kupujúcim splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru ) resp. odovzdaním tovaru prvému prepravcovi na prepravu.

Prepravovaný tovar musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom liste potvrdí pri prevzatí tovaru súčasne aj neporušenie obalu a kompletnosť a celistvosť prebratého tovaru.

V prípade viditeľného poškodenia tovaru a jeho obalu je kupujúci oprávnený neprevziať tovar a vyznačiť poznámku o poškodení tovaru v prepravnom liste s opisom poškodenia. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality tovaru nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

V prípade znemožnenia či sťaženia dodávky tovaru zavinením tretích osôb (štrajky prepravcov, zásahy orgánov colnej správy a iné) alebo v prípade výskytu okolností objektívnej povahy znemožňujúcich dodávku („vyššia moc" - prírodné katastrofy, vojnový stav, politické a ekonomické rozhodnutia a pod.) sa dodacia lehota automaticky predlžuje o dobu takéhoto znemožnenia či sťaženia; nároky kupujúceho na náhradu škody v dôsledku omeškania predávajúceho s plnením záväzkov podľa kúpnej zmluvy a týchto VOP sa vylučujú.

Predávajúci je oprávnený odmietnuť resp. pozastaviť dodanie tovaru, v prípade ak kupujúci je v omeškaní s úhradou splatného záväzku voči predávajúcemu; platí v prípade, ak kupujúci neodstúpil od zmluvy pred dodaním tovaru.  Ak kupujúci svoje záväzky neuhradí do 5 dní od odmietnutia resp. pozastavenia dodania tovaru, je predávajúci oprávnený okamžite odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci zodpovedá za škody, ktoré v takomto prípade predávajúcemu vzniknú a zaväzuje sa ich uhradiť v celom rozsahu.

 Článok V.

Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ :

 1. a) V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby kupujúci v uvedenej lehote doručil písomné odstúpenie od zmluvy na adresu predávajúceho. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetového obchodu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú, ak kupujúci v jej priebehu odošlete predávajúcemu, že od zmluvy odstupuje.
 2. b) V prípade odstúpenia od zmluvy podľa písm. a) je kupujúci povinný v lehote do 14 dní od odstúpenia zaslať tovar späť predávajúcemu, odovzdať tovar predávajúcemu alebo odovzdať tovar osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, pričom náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. To neplatí ak sa zmluvné strany dohodnú, že si predávajúci tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom osoby poverenej predávajúcim. Lehota je zachovaná, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci má nárok na to, aby mu predávajúci vrátil cenu za dopravu, ale len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dodania tovaru, ktorý pre dodanie tovaru ponúkal.
 3. c) V prípade odstúpenia je kupujúci povinný vrátiť tovar úplný, s úplnou dokumentáciou, čistý, nepoškodený, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude tovar vrátený nekompletný alebo poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúci čiastku.
 4. d) Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu bude doručené písomné oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri jeho platbe, pokiaľ kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 5. e) Platby podľa písm. d) však nebudú kupujúcemu vrátené skôr než kupujúci vráti tovar späť predávajúcemu alebo preukáže, že došlo k jeho zaslaniu späť predávajúcemu.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je podnikateľ :

 1. a) V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže od zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v Obchodnom zákonníku v platnom znení.
 2. b) V prípade ak kupujúci - podnikateľ odstúpi od zmluvy, znáša kupujúci - podnikateľ v celom rozsahu náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu .

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim ( spotrebiteľom alebo podnikateľom ) v prípade Custom objednávky :

Vzhľadom na to, že na základe Custom objednávky ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, alebo tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného prípadne upraveného osobitne pre konkrétnu osobu, kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy po tom, ako predávajúci písomne akceptoval Custom objednávku. Za písomnú akceptáciu Custom objednávky predávajúcim sa považuje zaslanie e-mailu kupujúcemu.

Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný tovar dodať v lehote určenej týmito podmienkami. V týchto prípadoch je predávajúci povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho a vrátiť kupujúcemu už uhradenú celkovú cenu za tovar, a to v lehote 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy. Uhradenú celkovú cenu za tovar vráti predávajúci rovnakým spôsobom akým celkovú cenu uhradil kupujúci, pričom tým nie je dotknuté právo dohodnúť sa s kupujúcim na inom spôsobe vrátenia platby, ak v súvislosti s tým nebudú kupujúcemu účtované žiadne ďalšie poplatky.

Od zmluvy je predávajúci oprávnený odstúpiť aj v prípade, ak kupujúci tovar neprevzal do 5 pracovných dní odo dňa, keď mu vznikla povinnosť tovar prevziať.  

 

Článok VI.

 Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o chybu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (body 1. až  3. tohto článku ) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (body 4. a 5. tohto článku) tak, že umiestnil tieto VOP na internetovej stránke predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky. Predávajúci zodpovedá iba za tie vady tovaru, ktoré má tovar v čase jeho dodania kupujúcemu a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej dobe. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak tieto boli spôsobené kupujúcim a/alebo tretími osobami.

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu vady dodaného tovaru písomne oznámiť predávajúcemu.

Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku v trvaní 24 mesiacov. Záruka za tovar začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, je v záručnej dobe a bol kúpený u predávajúceho.

Záruka na tovar zaniká:

 • ak boli na tovare vykonané zásahy, úpravy resp. opravy bez účasti predávajúceho, resp. v rozpore s jeho pokynmi,
 • ak bol tovar použitý na účely, ktorým nevyhovuje svojimi technickými parametrami alebo na ktoré nie je určený,
 • ak došlo k poškodeniu tovaru z dôvodu nesprávnej alebo neodbornej montáže nedodržaním všeobecne platných zásad a postupov pre daný druh práce,
 • ak došlo k poškodeniu tovaru nesprávnou manipuláciou alebo skladovaním u kupujúceho,
 • ak k vadám došlo v dôsledku iných okolnosti mimo kontroly predávajúceho (najmä prípady „vyššej moci", pôsobenie korózie, agresívnej vody, nesprávneho ošetrovania a iné).

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

 

 

 Článok VII.

Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany so dohodli, že v prípade, že kupujúci je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Môj profil.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že  zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ")  predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto VOP.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať  nimi v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s § 17 ods. 1 Zákona.

Súhlas so spracovaním údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia písomného odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Predávajúci sa zaväzuje neposkytnúť získané osobné údaje tretej strane s výnimkou poskytnutia nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom dopravy tovaru kupujúcemu.

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

 1. a)    svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto VOP,
 2. b)    identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
 3. c)    účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
 4. d)    že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
 5. e)   že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,

Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

 

 1. a)    potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
 2. b)    účel spracúvania osobných údajov,
 3. c)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
 4. i)    identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
 5. ii)    identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
 6. d)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 7. e)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 8. f)    doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
 9. i)    poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
 10. ii)    informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

iii)    okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

 1. iv)    formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
 2. v)    tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
 3. g)    opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 4. h)    likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 5. i)    likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

 1. a)    spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 2. b)    využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. c)    poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa Reklamačných podmienok predávajúceho a týchto VOP. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto VOP a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

Článok VIII.

Ďalšie záruky

Predávajúci sa v rámci svojej činnosti zaväzuje poskytnúť kupujúcemu nasledovné záruky:

V prípade, ak je tovar kompletný vrátane pôvodného obalu, nepoškodený a nenesie žiadne známky používania, predlžuje predávajúci lehotu na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru na tridsať kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci nie je oprávnený vrátiť takýto tovar predávajúcemu na dobierku, takýto tovar predávajúci neprevezme.

Kupujúci má právo na výmenu zakúpeného tovaru do 30 dní od prevzatia tovaru. V takomto prípade hradí kupujúci náklady na dopravu vymieňaného tovaru predávajúcemu. Toto právo má kupujúci len v prípade, že zakúpený tovar vymieňa nepoužívaný, nenosený, neupravovaný, čistý a v pôvodnom nepoškodenom obale spolu s visačkami. Kupujúci je povinný zároveň s vymieňaným tovarom zaslať predávajúcemu písomne informáciu o tom za aký iný tovar alebo veľkosť, farbu , prevedenie, chce tovar vymeniť.

Predávajúci sa zaväzuje vyplatiť kupujúcemu rozdiel v cene od predávajúceho zakúpeného tovaru v prípade, ak v lehote 15 dní po obdržaní zakúpeného tovaru dôjde k poklesu kúpnej ceny zakúpeného tovaru u predávajúceho. Toto právo je kupujúci povinný si u predávajúceho písomne uplatniť v uvedenej lehote. Predávajúci sa zaväzuje vyplatiť kupujúcemu rozdiel v kúpnej cene do 5 pracovných dní po obdržaní písomnej žiadosti kupujúceho, ktorá spĺňa všetky vyššie uvedené podmienky, t.j. v lehote 15 dní po obdržaní zakúpeného tovaru a to prevodom na účet kupujúceho.

Článok IX.

Osobitné ustanovenia

 Právne vzťahy výslovne neupravené kúpnou zmluvou alebo týmito VOP sa spravujú ustanoveniami príslušných všeobecných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, pričom zmluvné strany výslovne vylučujú aplikáciu viedenského Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Zmluvné strany sa v súlade s § 37e zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom dohodli, že o všetkých sporoch a nárokoch vyplývajúcich z tejto zmluvy budú rozhodovať slovenské súdy.

Písomnosti a správy doručované prostredníctvom emailu sa považujú za doručené momentom úspešného odoslania emailovej správy z emailovej schránky odosielateľa na emailovú adresu prijímateľa, okrem prípadu ak server odosielateľa doručí odosielateľovi správu o nemožnosti doručenia zasielanej emailovej správy prijímateľovi.

 

Článok X.

Záverečné ustanovenia

Ak sa niektoré ustanovenia kúpnej zmluvy a/alebo VOP stanú v dôsledku zmeny právnej úpravy neplatnými, nemá to za následok neplatnosť celej kúpnej zmluvy a/alebo VOP a predávajúci sa zaväzuje neúčinné, resp. neplatné ustanovenia nahradiť novými v lehote do 10 pracovných dní, ak sa nedohodne inak.

VOP zverejnené na web stránke predávajúceho  a v internetovom obchode a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy predávajúceho. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia o zmene týchto VOP je splnená ich umiestnením na internetovej stránke predávajúceho. Zmeny VOP sa týkajú len nových objednávok uskutočnených po dátume zverejnenia zmenených VOP na internetovej stránke predávajúceho a nevzťahujú sa na objednávky, ktoré boli akceptované pred dátumom zmeny VOP.

 

Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho www.gynexchemalex.sk