disiCLEAN ODOR NEUTRALIZER

Neohodnotené
Značka: H2O COOL

(OSVIEŽOVAČ VZDUCHU)

Variant:
Dostupnosť Skladom
Kód: 95/0-6
€8,23
disiCLEAN ODOR NEUTRALIZER
Neohodnotené
Značka: H2O COOL

Je vyrobený na základe novodobej nano bio technológie. disiCLEAN ODOR NEUTRALIZER sa odlišuje od bežných osviežovačov tým, že zápach neprekrýva, ale účinne rozkladá a likviduje molekuly zápachu. 

Prostriedok odstraňuje nepríjemný zápach zo živočíšnej a priemyselnej výroby, v telocvičniach a športoviskách, z biologických surovín a odpadov, v potravinárskom priemysle a tiež neutralizuje zápach zo spálenín a cigariet.

Prípravok sa veľmi dlho drží v priestore vďaka rovnakej hmotnosti ako má vzduch, a tak maximalizuje svoju širokospektrálnu účinnosť.

Nezanecháva žiadne škvrny ani stopy, dlho a príjemne vonia a je šetrný k životnému prostrediu. Je ekonomický na spotrebu.

Bezpečnosť a prvá pomoc

NEBEZPEČENSTVO
GHS07-55FGHS02-55F

Nebezpečné látky
3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ol
citrál
Helional
Citronellal
2-Methyl-undekanal
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-karbaldehyd
1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl) cyklohexén

Výstražné upozornenia
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

Iná nebezpečnosť
Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení

Bezpečnostný list na stiahnutie tu